Regulamin szlaków off-road / The rules and regulations of off-road trails

ENGLISH

Opis techniczny 

1. Zachodniopomorski szlak turystyki off-road zwany dalej: „ZP-OR”  jest szlakiem dopuszczonym do wykorzystania w celach realizacji turystyki mobilnej „off-road” na zasadzie ogólnodostępności.

2. Na szlaku zabrania się organizacji i realizacji IMPREZ O CHARAKTERZE RAJDOWYM. (wyścigi pojazdów, przejazdy z limitami czasu). Szlak dostępny jest wyłącznie w celach turystycznych.

3. Tereny poligonów (torów) off-road wolno użytkować zgodnie z ich regulaminem. Regulaminy dostępne w Internecie.

4. Użytkownik szlaku - poprzez poruszanie się po szlaku - bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za straty poniesione lub wyrządzone w związku z użytkowaniem ZP-OR, zatem nie będzie wnosił żadnych pretensji czy roszczeń w stosunku do właścicieli lub administratorów udostępnionych dróg, przejazdów, oraz wydzielonych poligonów (torów) off-road.

5. Użytkownik szlaku przed skorzystaniem z możliwości przejazdu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem szlaku oraz jego bezwzględnym przestrzeganiu w strefie zakazów/nakazów oraz poruszać się i przebywać na terenach udostępnionych z poszanowaniem przyrody oraz zasadami współżycia społecznego. 

Konieczne zasady [link] 

6. Formy wskazania terenów udostępnionych (przebiegu szlaków)

  • Track i Waiponty 
  • Road book         
  • Oznakowanie w terenie na obszarach poligonów (torów)  off-road

7. ZP-OR w części szlaków ogólnodostępnych (nie poligonów) jest przygotowany i prowadzony  w stopniu trudności „turystyk”, zatem dostępny jest dla pojazdów terenowych oraz większości SUV-ów. Mogą wystąpić okresowe lub odcinkowe pogorszenia standardu.

 

REGULAMIN

Po szlaku można poruszać się z pojazdami dopuszczonymi do ruchu spełniającymi wymogi prawne w tym zakresie, oraz w zgodzie z wszelkimi przepisami prawa w tym zasadami ruchu drogowego.

Na szlakach dopuszczone jest poruszanie się grupy aut - max 4 samochody.

Pierwszeństwo w poruszaniu się po szlaku bezwzględnie mają piesi oraz rowerzyści, służby oraz pracownicy leśni oraz inni użytkownicy poruszający się pojazdami nie przygotowanymi do jazdy w terenie.

Dopuszczalna maksymalna prędkość na drogach (objętych szlakami) wynosi 40 km/h chyba, że wskazania zawarte na mapach wskazują inaczej (niższe prędkości). Nie dotyczy dróg asfaltowych gdzie obowiązują przepisy ogólne.

Bezwzględnie należy stosować się do podanych ograniczeń prędkości w miejscach wskazanych na Road book`ach oraz wskazanych poprzez stosowne waiponty na track`ach.

W czasie przejazdu przez miejscowości oraz w pobliżu zabudowy „kolonijnej” zawsze należy zwolnić tak by przejazd nie powodował dyskomfortu mieszkańców (hałas, kurz, wrażenie zagrożenia), nasza obecność w terenie nie może być niczyją uciążliwością. Zawsze należy zachować szczególna ostrożność, przyjąć pierwszeństwo pieszych, rowerzystów, zwierząt. Zwrócić baczną uwagę na niepłoszenie zwierząt domowych i gospodarskich. Należy poruszać się spokojnie, bez zrywów i gwałtownych manewrów, nie hałasując. „Popisy umiejętności” w tym rodzaju  bezwzględnie  należy zostawić na czas pobytu w miejscach gdzie przejazdy pojazdów terenowych nie są uciążliwe dla nikogo.

W przypadku napotkania przeszkody terenowej nie należy jej omijać poprzez przejazd przez przyległe tereny (pola, las). Trasa jest prowadzona w konwencji turystycznej, niemniej okresowo można napotkać na niej trudniejsze miejsca. Off-road polega na pokonywaniu terenu a nie „poszerzaniu” przeszkody. Nie mamy prawa poruszać się poza wskazaną drogą i niszczyć przyległe do tej drogi własności. Jeżeli uznasz, że nie jesteś jako użytkownik szlaku w stanie przejechać jakiegoś odcinka, zawróć i w oparciu o mapę opracuj sobie przejazd alternatywny po drogach dopuszczonych do ruchu publicznego które pozwolą dowiązać się do szlaku w odcinku dalszym dla miejsca pominiętego.

Korzystanie z terenów Poligonów (torów) Off-road wyłącznie w zgodzie z regulaminem obiektów.

 

 

Przed skorzystaniem ze ZP-OR każdorazowo sprawdź aktualizację trasy i dostosuj przejazd do aktualnych wskazań.

 

ENGLISH

 

Technical description 

1. The Westpomeranian Off-Road Tourism Trail, hereinafter referred to as “ZP-OR” is a trail accepted to be used for the purposes of “off-road” mobile tourism, based on the principle of general accessibility.

2. RALLY EVENTS (races or drives under a limited time) must not be organised or carried out on the trail. The trail is made available only for tourist purposes.

3. Off-road grounds (track) areas may be used in line with their rules and regulations. These are available on the Internet.

4. Trail users, while moving along the trail, take all responsibility for any losses sustained or caused due to the use of ZP-OR, and therefore shall file no claim against the owners or administrators of the roads, crossings or off-road grounds (tracks) that have been made available.

5. Trail users, before driving through, are obliged to familiarise themselves with the rules and regulations of the trail, and to unconditionally observe prohibitions/orders in the zone, as well as to move and stay in the provided areas, paying due respect to the  nature and the rules of social interaction. 

6. Forms of indicating the provided areas (trails)

• Tracks and Waypoints 

• Road book         

• Off-road grounds (tracks)  marking

7. The ZP-OR in its generally accessible part (excluding grounds) is prepared and maintained at the “touristic” difficulty level, and therefore is made available to off-road vehicles and most SUVs. In some sections or periods, the standard may however be worse.

 

RULES AND REGULATIONS

Only vehicles licensed for operation and meeting legal requirements in this regard can run on the trail, in line with all the applicable legal and traffic regulations.

The maximum permissible speed on the roads (within the trail) is 40 km/h, unless signs on the map indicate otherwise (requiring lower speeds). This does not apply to asphalt roads where general rules apply.

Speed limits in all areas indicated in the Road Books and specified by the relevant waypoints on tracks must be observed unconditionally.

While passing through towns and near “colonial” structures, you should always slow down in order not to cause any discomfort among the residents (noise, dust or sensation of being threatened). Your presence in the area must not cause any inconvenience. You should always be extra careful and give way to pedestrians, cyclists and animals. Try not to scare domestic animals and livestock. Drive peacefully, do not accelerate suddenly, avoid sudden manoeuvres and do not make excessive noise. “Showing off” in this regard should be reserved to journeys in those areas where driving off-road vehicles is not burdensome to anyone.

Should you come across any terrain obstacle, you should not go round it by driving through adjacent areas (fields or forests). The route is designed in line with the tourist convention; however, occasionally it can also feature harder sections. Off-road is about beating the obstacle and not “making it wider.” You have no right to leave the indicated road and destroy the neighbouring property. Should you find any section impassable, turn round and, using your map, come up with an alternate route along public roads, which will allow you to rejoin the trail in its further section.

You can use the off-road grounds (tracks) only in conformity with the applicable rules and regulations.

Before using ZP-OR, you should check for route updates and adjust your route to current recommendations.

 

Przejdź do listy dostępnych szlaków off-road.

Przejdź do listy dostępnych szlaków Truck.

Script logo ARNEV - Kreacja Wizerunku